Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyeület

Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyeület

Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyeület

 

 

Átvételi